úvodní strana « zelená úsporám

Zelená úsporám

Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Naše společnost v rámci tohoto programu provádí kompletní dotační servis,včetně zajištění realizace prací a závěrečné vyhodnocení dle podmínek poskytovatele dotace SFŽP.

Nabízíme zajištění podpory ve všech oblastech:

A. Úspora energie na vytápění.
A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí kdosažení nízkoenergetického standardu.
A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení).

 • stavebně-technické posouzení budovy

 • zjištění požadované hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění

 • určení požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla

 • výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění podle harmonizovaných technických norem jako např. ČSN EN ISO 13790 a dalších v platném znění, případně podle technických a právních předpisů je nahrazujících

B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu.

 • zjištění zda objekt splňuje parametry pasivního energetického standardu

 • posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí budov, podle ČSN 730540 Tepelná ochrana budov v platném znění

 • výpočet požadovaných hodnot pro rodinné domy podle TNI 73 0329 a pro bytové domy podle TNI 73 0330


C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody.
C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.
C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.
C.3. Instalace solárně-termických kolektorů.

 • výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění budovy, návrh výkonu nového zdroje, způsobu jeho regulace a zapojení do otopné soustavy.

 • odborný výpočet –dosažení minimálního ročního předpokládaného zisku energie

D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací).

Pro všechny oblasti podpory zajistíme:

 • zajištění všech dokladů potřebných ke získání dotace

 • projektovou dokumentaci nutnou k ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení podle platného znění stavebního zákona a prováděcích vyhlášek.

 • podání žádosti o dotaci

 • zpracování všech příloh potřebných pro příslib přidělení dotace

 • zajištění OZNÁMENÍ o užívání stavby, Kolaudačního souhlasu nebo Protokolu o uvedení zařízení do trvalého provozu

 • zajištění výběru dodavatelů zapsaných v seznamu odborných dodavatelů

 • kontrolu použitých materiálů , výrobků a technologií v souvislosti s jejich registraci v seznamu výrobků a technologií

 • odborný technický dozor při realizaci stavebních prací

 

© 2009 - 2014 Atelier stavebního inženýrství | tvorba stránek stránek - Blig s.r.o.