úvodní strana « projektová činnost ve výstavbě

Projektová činnost v oboru -
Pozemní stavby, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Nabízené služby:
 1. Projektová fáze : Příprava zakázky

 • analýza zakázky

 • analýza stavu staveniště,

 • specifikace potřebných podkladů a průzkumů

 • obstarání všech vstupních podkladů.

 1. Projektová fáze : Architektonická studie

 • zpracování návrhu studie stavby,investičního záměru

 • jednání s dotčenými orgány

 1. Projektová fáze: Územní řízení

 • zpracování dokumentace pro územní řízení

 • zajištění veškerých stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací

 • získání územního souhlasu

 1. Projektová fáze: Dokumentace pro ohlášení stavby

 • zpracování geodetického zaměření dotčeného území

 • vypracování dokumentace pro stavební a vodoprávní řízení dle vyhlášky č. 499/2006 sb. v platném znění

 • obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací

 • získání vyjádření vlastníků sousedních nemovitostí potřebných ke stavebnímu povolení

 • zajištění stavebního povolení.

 1. Projektová fáze: Projekt pro provedení stavby

 • vypracování realizační dokumentace

 • zpracování projektu organizace výstavby

 1. Projektová fáze: Výběr dodavatele stavby

 • zpracování podkladů pro výběr dodavatele stavby

 • sestavení tendrové (zadávací) dokumentace.

 • výběr dodavatele stavby

 • zadání realizace stavby

 1. Projektová fáze: Výkon autorského a technického dozoru

 • výkon autorského a investorského technického dozoru při provádění stavby

 • zajištění kolaudace stavby

 • uvedení stavby do užívání

 • zpracování provozního a manipulačního řádu

 • závěrečné vyúčtování a ekonomické vyhodnocení stavby.

© 2009 - 2019 Atelier stavebního inženýrství | tvorba stránek - Blig s.r.o.